Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Základy práva – N832013
iduzel: 16992
idvazba: 20914
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 13:12:36
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 16992
idvazba: 20914
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/zaklady-prava'
iduzel: 16992
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16992
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy práva – N832013

Obsah – stručná osnova

Předmět je tvořen čtyřmi základními tematickými okruhy (viz níže).

I. Základy teorie práva

 1. Pojem práva – co je právo? (definice, resp. různé významy pojmu právo)
 2. Teorie o vzniku práva (sociologická a přirozenoprávní)
 3. Teoretický přístup k právu (dualistický – přirozenoprávní a monistický – sociologický a pozitivistický)
 4. Postavení člověka v právu – vztah svoboda a právo, rovnost a právo a moc a právo
 5. Různé aspekty práva (právo objektivní a subjektivní, heteronomní a autonomní, kogentní a dispozitivní a striktní a pružné)
 6. Systém práva, třídění práva a základní právní odvětví
 7. Subjekty práva (stát, fyzická osoba – člověk, právnická osoba – základní charakteristiky)
 8. Prameny práva (druhy a třídění podle stupně právní síly – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, právní předpisy obcí a krajů – vyhlášky a nařízení)
 9. Právo, morálka a právní vědomí (vztah práva a morálky, význam právního vědomí pro život ve společnosti)
 10. Tvorba práva – zákonodárná činnost (jak probíhá tvorba zákonů)
 11. Obecné právní principy (neznalost práva neomlouvá, každý může činit vše, co zákon  nezakazuje a nikdo nesmí být nucen činit nic, co mu zákon neukládá, princip presumpce neviny, smlouvy musí být,  dodržovány, nikdo nesmí mít prospěch z vlastního  protiprávního jednání, zákaz retroaktivity atd.)
 12. Právní skutečnosti (druhy právních skutečností – jejich třídění, právní úkony; základní náležitosti, smlouvy a jejich základní náležitosti)

II. Základy dědického práva

 1. Základní otázky dědického práva – pojem dědění, dědické tituly – závěť a zákon
 2. Dědění ze zákona – dědické skupiny
 3. Dědění ze ze závěti, závěť – formy a základní náležitosti
 4. Vypořádání dědictví
 5. Ochrana práv nabytých v dobré víře

III. Základy pracovního práva

 1. Vznik pracovního poměru,
 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 3. Způsoby vzniku pracovního poměru
 4. Pracovní smlouva – základní náležitosti
 5. Způsoby ukončení pracovního poměru – základní charakteristiky
  1. dohoda
  2. ukončení ve zkušební době
  3. výpověď
  4. okamžité ukončení pracovního poměru
  5. výpovědní doby
  6. ochranné doby

IV. Základy ústavního práva

1) Pojem a předmět ústavního práva
2) Etapizace čs. ústavního vývoje od r. 1918 do současnosti – stručný přehled
3) Listina základních práv a svobod (vznik, struktura a výklad základních
4) ustanovení)
5) Ústava České republiky:
• vznik
• struktura
• Základní ustanovení
• Moc zákonodárná (Parlament – základní ustanovení)
• Moc výkonná (prezident, vláda a státní zastupitelství – základní ustanovení)
• Moc soudní (základní principy a struktura – Ústavní soud a obecné soudy)
• Nejvyšší kontrolní úřad (postavení a působnost)
• Česká národní banka (postavení a působnost)
• Územní samospráva (pojem „samospráva“, obce a vyšší územní samosprávné
• celky – základní informace)


Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce

1) Malý: PR 10 – Úvod do práva (skripta), Praha 2000, 1. vydání (dotisk 2003),  (vydalo ČVUT v Praze, vydavatelství ČVUT, Zikova 4, Praha 6, 166 33)
2) (pozn.: použitelná pouze část 1- „Základy teorie práva“)
3) 2) Knapp: Teorie práva (učebnice), C. H. Beck, Praha 1995, 1. vydání a dotisky   (pozn.: jen části týkající se témat uvedených v osnově předmětu – viz výše,  kniha je k dispozici k zapůjčení v sekretariátu katedry)
4) Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, ÚZ (úplné znění),
5) nakladatelství Sagit, Ostrava, aktuální znění podle data na titulní stránce
4) Občanský zákoník, ÚZ, (úplné znění), nakladatelství Sagit, Ostrava, aktuální
6) znění podle data na titulní stránce (pozn.: pouze ustanovení v rozsahu osnovy předmětu – viz výše, k dispozici k zapůjčení v sekretariátu katedry společenských věd)
6) Zákoník práce, ÚZ (úplné znění), nakladatelství Sagit, Ostrava, aktuální
7) znění podle data na titulní stránce,  (pozn.: k dispozici k zapůjčení v sekretariátu katedry společenských věd)
8) Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, ÚZ, (úplné znění), nakladatelství Sagit, Ostrava, aktuální znění podle data na titulní stránce (pozn.: k dispozici k zapůjčení v sekretariátu katedry)
9) Pozn.: všechny v textu uváděné (zmiňované) právní předpisy jsou dostupné
 také v elektronické podobě na internetu, např. na www. stránkách |Ministerstva vnitra ČR a dalších
Všechny uvedené tituly z nakladatelství Sagit jsou dostupné především v ekonomickém nakladatelství a knihkupectví Linde Praha, a.s., Opletalova 35, Praha 1, 115 51 a ve všech větších prodejnách odborné literatury a to v aktualizovaných zněních podle data uvedeného na titulní stránce (je třeba vždy ověřit, že jde o poslední – platné – znění)

 

Podmínky ke zkoušce

Zkouška bude mít formu písemného testu, který se bude skládat z 20 otázek k přednášené problematice a na jejichž zodpovězení bude čas 20 minut.
U každé otázky budou uvedeny vždy tři možné odpovědi, z nichž vždy právě jedna bude správná. Správná odpověď bude hodnocena 5 body, nesprávná nebo neoznačená pak 0 body. Výsledek zkoušky bude hodnocen podle závazné klasifikační stupnice. K úspěšnému složení zkoušky tedy stačí výsledek nejméně 50 bodů (50%), tj. správné zodpovězení alespoň 10 otázek.
Test bude zaměřen zásadně na „paměťové“ znalosti dané problematiky (půjde pouze o „vědomostní“ test a nikoliv test, kde by bylo třeba uplatňovat např. logické myšlení a schopnosti usuzování – vyvozování závěrů z určitých uvedených skutečností apod.) a to jen na základní otázky, které budou předmětem přednášek, i když samotné přednášky nebudou dostatečným zdrojem pro přípravu, když bude vždy třeba ke každému základnímu tématu studovat uvedenou literaturu v nezbytném rozsahu.
Výsledek zkoušky bude oznámen vždy na místě bezprostředně po jejím ukončení a současně budou výsledky zapisovány i do indexu. V případě neúspěšného výsledku budou obě možné opravy již jen formou ústního pohovoru na dané téma.
Pokud jde o všechny termíny zkoušky (testu), budou oficiálně vypsány v dostatečném předstihu v systému SIS, když bude nejméně jeden předtermín začátkem května, tj. ještě v průběhu LS (budou moci využít všichni zapsaní) a další termíny pak budou rozloženy v průběhu zkouškového období, včetně termínu v září 2012. Opravné termíny budou stanovovány nejprve pouze po individuální domluvě s vyučujícím a jen podle situace (v případě většího počtu zájemců) budou vypsány oficielně v systému SIS. V případě potřeby je možné dohodnout předem individuální termín zkoušky (testu) přímo s vyučujícím.


Vyučující
Mgr. Stanislav Malý

Aktualizováno: 22.4.2015 15:09, Autor: Ladislav Nádherný

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi