Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Činnosti ústavu → Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy
iduzel: 1185
idvazba: 21866
šablona: stranka_galerie
čas: 19.4.2024 15:40:07
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1185
idvazba: 21866
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/cinnosti/laboratorni-cviceni'
iduzel: 1185
path: 8547/4154/1408/1619/16940/1185
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy

Základní informace

Aktuálně: Z důvodu naplnění kapacity laboratorních cvičení bohužel není možné přijímat nové zájemce z řad středních škol. 

  • Tato laboratorní cvičení jsou primárně určena pro organizované skupiny žáků středních škol, které nedisponují vlasními prostory pro praktickou výuku chemie. 
  • Laboratorní cvičení jsou realizována dvakrát ročně v předem stanovených termínech (zpravidla v lednu/únoru a v květnu/červnu), a to v dopoledních a odpoledních blocích představujících 4 vyučovací hodiny, tj. 180 min. 
  • Přihlašování na laboratorní cvičení provádí odpovědný učitel, a to prostřednictvím e-mailové adresy garanta. Přihlašování jednotlivců není možné. Další detaily k přihlašování shrnuje přiložený soubor.
  • Minimální počet žáků v jedné skupině je 12. Maximální počet žáků v jedné skupině je 16, není-li s předstihem domluvena výjimka s garantem laboratoří.
  • Minimální věk žáků nutný pro absolvování laboratorních cvičení je 16 let (vyjma bloků 1 a 2, u nichž je minimem 15 let).
  • Náplň laboratorních cvičení vybírejte z níže uvedené nabídky. Po domluvě lze náplň vhodně upravit, popřípadě doplnit zvolenými demonstračními experimenty. 
  • Veškeré další organizační informace naleznete v přiloženém souboru.

Nabízená náplň

1. Dělení směsí
Dělení trojsložkové směsi s využitím základních laboratorních operací (vážení, filtrace , práce s kahanem, odpařování na parní lázni, sušení), výpočet hmotnostních zlomků jednotlivých složek směsi.

2. Destilace
Ukázka funkce zábrusové destilační aparatury, její sestavení, destilace dvojsložkové směsi (voda + ethanol), sestrojení grafu závislosti teploty par na čase, ověření účinnosti destilace stanovením hustoty. 

3. Acidobazické reakce
Různé metody stanovení pH – roztokem indikátoru, indikátorovými  papírky, pH metrem.
Příprava síranu sodného neutralizací zředěných roztoků kyselin a zásad.

4. Titrace 
Nácvik práce s pipetou, odměrnou baňkou a byretou.
Volumetrické stanovení koncentrace roztoku silné kyseliny (HCl) a slabé kyseliny (kuchyňský ocet). Využití měřicího systému Vernier pro záznam dat a sestrojení titrační křivky.
Porovnání přesnosti konvenční titrace s vizuální indikací bodu ekvivalence a automatizované titrace s instrumentální indikací bodu ekvivalence.

5. Redoxní reakce 
Experimentální sestavení Beketovovy řady na základě vzájemných reakcí kovů a roztoků solí.
Příprava zlatých nanočástic.
Postříbřování skla s využitím Tollensovy reakce.
Elektrolýza roztoku chloridu cínatého.

6. Fotografické procesy 
Výroba fotografií z vlastních grafických předloh s využitím historických technik (kyanotypie, proces Van Dyke) založených na jednoduchých chemických reakcích sloučenin citlivých na světlo.

7. Kvalitativní analýza – kationty
Kvalitativní reakce solí deseti běžných kationtů se skupinovými a specifickými činidly, stanovení kationtu v neznámém vzorku.

8. Kvalitativní analýza – anionty
Kvalitativní reakce solí deseti běžných aniontů se skupinovými a specifickými činidly, stanovení aniontu v neznámém vzorku.

9. Základní reakce v organické chemii 
Soubor čtyř experimentů zaměřených na různé druhy reakcí z oblasti organické chemie:
eliminace (příprava ethenu z ethanolu, důkazové reakce)
oxidace (příprava acetaldehydu z ethanolu, důkazové reakce)
nukleofilní substituce (porovnání rychlosti hydrolýzy terc-butylbromidu a terc-butylchloridu)
esterifikace (příprava ethyl-formiátu s využitím destilace)

10. Reakce aromatických látek 
Příprava acetanilidu acetylací anilinu, přečištění produktu krystalizací s aktivním uhlím.
Příprava acidobazického indikátoru fenolftaleinu.
Příprava kyseliny benzoové oxidací benzylalkoholu.

11. Průmyslová chemie 
Práce z oblasti aplikované organické chemie, zaměřená na reakce z několika oblastí chemického průmyslu:
farmaceutický průmysl (příprava paracetamolu)
kosmetický průmysl (příprava mýdla zmýdelněním tuků)
plastikářský průmysl (příprava Nylonu 6.10)
petrochemický průmysl (příprava bionafty z řepkového oleje)

12. Chemie potravin 
Práce na pomezí organické chemie a biochemie, zaměřená na reakce a důkazy některých složek potravin:
enzymatické štěpení škrobu
ověření specificity enzymu laktázy
denaturace a důkazy bílkovin
důkaz vitaminu C v potravinách

13. Přírodní látky 
Práce zaměřená na izolaci několika přírodních látek z rostlinného materiálu:
izolace eugenolu z hřebíčku (destilace s vodní parou, extrakce, využití rotační vakuové odparky)
izolace a dělení listových barviv (extrakce, tenkovrstvá chromatografie)
izolace DNA z banánu

Fotogalerie

IMG_5120
IMG_5161
IMG_5123
IMG_5150
IMG_5156
IMG_5155
IMG_5153
IMG_5132
IMG_5148
IMG_5119
IMG_5090
IMG_5092
IMG_5096
IMG_5093
IMG_5098
20240118_091229_no exif [photoutils.com]
20240118_092245_no exif [photoutils.com]
20240118_093929_no exif [photoutils.com]
20240118_102208_no exif [photoutils.com]

Aktualizováno: 16.5.2023 21:37, Autor: Ing. Ondřej Šimůnek, Ph.D.

Kontakt

Ing. Ondřej Šimůnek, Ph.D.
garant laboratorních cvičení

ondrej.simunek@vscht.cz

tel. 220 442 079

×


A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi