Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Základy aplikovaného práva – N832042
iduzel: 16996
idvazba: 20921
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 04:07:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 16996
idvazba: 20921
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/zaklady-aplikovaneho-prava'
iduzel: 16996
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16996
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy aplikovaného práva – N832042

Předmět je tvořen 2 základními tématickými okruhy. První tématický okruh pojednává o obecných principech smluvního práva a uzavírání smluv podle občanského a obchodního zákoníku a mezinárodních smluv. Druhý tématický okruh je zaměřen na právo duševního vlastnictví a zahrnuje problematiku průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty atd.) a právo autorské. Poslední přednáška je věnována základům ochrany hospodářské soutěže.

Kapacita předmětu je 30 studentů. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je 60% účast na seminářích a úspěšné sepsání klausurní práce (řešení obchodního případu). Nižší účast na seminářích lze po domluvě nahradit seminární prací na vybrané téma.


Osnova přednášek

I. SMLUVNÍ PRÁVO

1) Základní právní východiska uzavírání smluv
(smlouvy - návrh, zrušení a odvolání návrhu smlouvy; přijetí návrhu smlouvy, odmítnutí návrhu a protinávrh)

2) Platnost smlouvy a formální náležitosti
(označení smluvních stran; platnost a účinnost smlouvy; výpověď a odstoupení od smlouvy)

3) Občanskoprávní smlouvy
(občanskoprávní smlouvy; typy smluv podle ObčZ; ochrana spotřebitele)

4) Obchodněprávní smlouvy I.
(smlouvy podle ObchZ.; kogentní ustanovení; typy smluv podle ObchZ)

5) Obchodněprávní smlouvy II.
(obchodní podmínky, obchodní zvyklosti; inominátlní smlouvy)

6) Smlouvy v mezinárodním obchodě
(smlouvy s mezinárodním prvkem; volba rozhodného práva; Vídeňská úmluva; INCOTERMS)

7) Řešení sporů ze smluv
(soudní řízení nebo rozhodčí řízení; rozhodčí řízení a rozhodčí doložky; rozhodci a rozhodčí soudy; arbitrážní pravidla UNCITRAL)
II. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8) Úvod do práva duševního vlastnictví
(přehled, základní pojmy a oblasti)

9) Ochranné známky
(pojem ochranné známky; přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce; doba platnosti ochranné známky; základní správní poplatky; mezinárodní ochranná známka)

10) Patentové právo
(patent a vynález – pojmy; užitný vzor a průmyslový vzor – pojmy; zpracování přihlášky; řízení o  udělení patentu; řízení o zápis užitného a průmyslového vzoru; základní správní poplatky; Úřad průmyslového vlastnictví ČR; mezinárodní patent)

11) Know-how, goodwill, informace a data a jejich ochrana
(Know-how – pojem, členění; goodwill; data a informace)

12) Obchodování s duševním vlastnictvím
(licence – základní pojem; licenční smlouvy a jejich druhy; související smlouvy /dohoda o utajení, opční smlouva atd./)

13)  Autorské právo
(autorské právo a předmět autorského práva; vznik a obsah autorského práva /osobnostní a majetková složka/; ochrana autorského práva  /licenční smlouvy/; díla literární a audiovizuální a počítačové programy; další práva související s autorským právem)


14) Nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže
(duševní vlastnictví a nekalá soutěž; duševní vlastnictví a hospodářská soutěž)


Literatura

1) Janků, M: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 2 přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2004

2) Šíma, A., Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 8. doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 2008

3) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích


Vyučující
Mgr. Stanislav Malý

Aktualizováno: 22.4.2015 19:30, Autor: Ladislav Nádherný

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi