Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 17245
idvazba: 21270
šablona: stranka
čas: 30.3.2023 20:43:47
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17245
idvazba: 21270
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17245
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16999/17245
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Psychologie

Psychologie mládeže

 1. Periodizace vývoje: Eriksonova periodizace vývoje jako řešení psychosociálních konfliktů a dopad nevyřešených konfliktů na období dospívání, psychoanalytické pojetí vývoje S. Freuda - hlavní principy a zhodnocení teorie, teorie attachementu a její význam pro období dospívání.
 2. Období dospívání: Charakteristika jednotlivých fází, hlavní vývojové změny v tomto období a jejich dopad na školní prostředí, rozdíly mezi změnami v pubescenci a adolescenci, Eriksonův pohled na dospívání, Arnettův koncept vynořující se dospělosti.
 3. Identita a sociální vztahy v období dospívání: Pojetí identity ve vývojové psychologii, sebepojetí a identita v dospívání, Eriksonův a Marciův přístup, novodobý fenomén virtuální identity. Hlavní změny v sociálních vztazích v období dospívání - charakteristické znaky vztahu k dospělým, specifika vztahu s učitelem, význam vrstevníků v dospívání a příslušnost ke skupině vrstevníků jako specifická oblast identity, subkultury mládeže a jejich rizika a dopady na školní prostředí
 4. Tělesný, kognitivní a emoční vývoj v období dospívání: Tělesné změny v období dospívání: specifika chlapců a dívek, dopady na psychiku dospívajícího, důsledky pro školní prostředí a chování učitele, význam tělesného vzhledu a rizika. Emoční změny v období dospívání a jejich důsledky pro školu, kognitivní vývoj v adolescenci, Piagetova periodizace, stádium formálních myšlenkových operací a možnosti využití v učebním procesu.

 Sociální psychologie

 1. Prosociální a agresivní chování.
  Pojmy prosociální chování, agrese, agresivita, hostilita, násilí.  Teorie agrese. Agrese v médiích, dopad na děti a mládež.
 2. Sociální skupiny.
  Vymezení sociální skupiny, druhy sociálních skupin, charakteristiky. Znaky malé sociální skupiny, sociální dynamika.
 3. Postoje
  Definice postojů – strukturní a funkcionalistický přístup, formování postojů, změna postojů (kognitivní disonance, přesvědčování), měření postojů (nepřímé a přímé techniky)
 4. Sociální kognice a sociální vlivy
  Sociální percepce, atribuce, sociální schémata, konformita, poslušnost vůči autoritě, vliv situačních podmínek

Interpersonální komunikace

 1. Komunikační proces
  Pojem komunikace. Prvky komunikačního procesu
 2. Neverbální a verbální komunikace
  Hlavní zásady verbální a neverbální komunikace ve vzdělávacím procesu
 3. Interpersonální konflikt
  Druhy konfliktů, hlavní příčiny konfliktů ve školním prostředí, hlavní zásady řešení konfliktu

Psychologie učení

 1. Učení jako základní vývojový proces
  Vztah biologického zrání a učení, druhy učení, zdroje učení
 2. Kognitivní předpoklady k učení
  Rozvoj kognitivních procesů nezbytných pro učení – pozornost, vnímání, představivost, myšlení, paměť. Kognitivní deficity vyskytující se u současných žáků SŠ.
 3. Osobnostní dispozice k učení, individuální rozdíly
  Schopnosti, nadání a mimořádný výkon, temperamentové rozdíly, rozdíly v seberegulačních vlastnostech a v motivaci
 4. Teoretické přístupy k učení
  Kognitivně vývojový (Piaget, Vygotskij), Sociální (observační učení), behaviorální (role odměn a trestů)
 5. Emoce a motivace k učení
  Vliv emocí na učení, druhy emocí, osobnostní motivační zaměření (životní cíle, hodnoty, zájmy, potřeby), faktory ovlivňují aktuální motivaci k učení
 6. Materiální a interpersonální podmínky ovlivňující učení
  Stres a stresory, materiální podmínky, organizace učení, interpersonální vztahy, komunikace aj.

 

Psychopatologie

 1. Příčiny a prevence psychických poruch
  Systémový pohled na příčiny psychických poruch (dědičnost, stres, materiální vlivy – chemické, fyzikální, biologické, interpersonální, intrapsychické). Prevence psychických poruch ve školním prostředí
 2. Nejčastější psychické poruchy u žáků středních škol
  Poruchy školních dovedností, porucha aktivity a pozornosti, poruchy chování, poruchy příjmu potravy, fobické a úzkostné poruchy, Aspergerův syndrom
 3. Nejčastější psychické poruchy u učitelů středních škol
  Syndrom vyhoření, poststresové poruchy, neurotické poruchy, depresivní epizoda, poruchy osobnosti

 

Aktualizováno: 10.6.2015 16:31, Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi