Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 17244
idvazba: 21268
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 04:37:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17244
idvazba: 21268
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/statnice/obecna-pedagogika-a-didaktika'
iduzel: 17244
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16999/17244
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pedagogika

Tematické okruhy z pedagogiky ke státním závěrečným zkouškám

 1. Zdroje pedagogických informací. Odborné (vědecké, pedagogické) knihovny. Pedagogické encyklopedie naše a zahraniční. Pedagogické slovníky výkladové a překladové. Pedagogické odborné časopisy. Vědecké instituce zabývající se pedagogikou. Fakulty univerzit, kde se pedagogika vyučuje.
 2. Český vzdělávací systém. Význam ISCED (International Standard Classification of Education) z hlediska celosvětové klasifikace jednotlivých typů škol. Analýza školského zákona zejména z hlediska změn, které ho přiblížily obdobným zákonům vyspělých evropských zemí. Analýza problémů našeho nižšího školství po jednotlivých školských stupních a jeho srovnání se světovými trendy. Vysokoškolský zákon a jeho proměny od r. 1990.
 3. Pedagogika jako věda. Význam studia pedagogické teorie. Vztah pedagogiky k jiným vědám. Systém pedagogických věd a členění pedagogických disciplín. Základní pedagogické disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny. Aplikované pedagogické disciplíny.
 4. Výchova a vývoj člověka. Struktura výchovy z hlediska jejích činitelů (vychovávající, vychovávaný, obsah výchovy). Struktura výchovy z hlediska výchovných činností. Hierarchie cílů výchovy z hlediska obecnosti. Dělení cílů výchovy z hlediska obsahu.
 5. Výchova a vývoj pedagogického myšlení. Pedagogický optimismus, přeceňování moci výchovy. Pedagogický pesimismus. Výchova jako společenský jev, jako činnost záměrná a specificky lidská. Vzájemné působení mezi výchovou společností.
 6. Společné vzdělávání. Inkluze a integrace. Sytém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), žák s ADHD. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáci z kulturně odlišného prostředí, žáci zdravotně postižení a znevýhodnění. Nadání žáků jako speciální vzdělávací potřeba.
 7. Profese učitele. Kvalifikační požadavky na učitele. Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů. Zákon o pedagogických pracovnících, povinnost dalšího vzdělávání, příklady vzdělávacích aktivit a programů. Profesní činnosti učitele, náročnost učitelské profese. Způsoby podpory začínajících učitelů.
 8. Kurikulum. Kurikulární dokumenty na státní a školní úrovni. Bílá kniha. Rámcový vzdělávací program. Vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, očekávané výstupy a učivo. Klíčové kompetence a jejich význam. Průřezová témata a způsoby jejich realizace. Školní vzdělávací program. Učební plán.
 9. Výukové cíle. Cíle v oblasti kognitivní, senzomotorické a afektivní. Porovnání výukových cílů podle kognitivní náročnosti, Bloomova taxonomie a další systémy. Příklady formulací výukových cílů. Postavení výukových cílů v procesu plánování, realizace a hodnocení výsledků výuky.
 10. Zpětná vazba ve výuce. Postupy pedagogické diagnostiky: pozorování, rozhovor, analýza žákovských produktů. Diagnostika vstupních znalostí. Průběžná zpětná vazba a formativní hodnocení v procesu výuky. Techniky dialogické výuky, způsoby zapojení všech žáků do zpětné vazby.
 11. Hodnocení výsledků učení žáků. Normy hodnocení: věcná (kriteriální), sociální, individuální. Slovní hodnocení a klasifikace. Hodnocení učitelem, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení. Didaktické testy. Sumativní hodnocení.
 12. Transmisivní vyučování. Teoretická východiska, deduktivně vedené budování významu nového učiva, typická struktura vyučovací hodiny. Výklad učiva a jeho prostředky: zjednodušování, princip a příklady, vizualizace, demonstrace. Aplikace učiva v rámci řízeného a samostatného procvičování.
 13. Konstruktivistické vyučování. Teoretická východiska, induktivně vedené budování významu nového učiva, typická struktura vyučovací hodiny. Příklady výukových strategií: porovnávání podobností a rozdílů, formulování a ověřování hypotéz. Badatelsky orientovaná výuka.
 14. Kooperativní vyučování. Sociálně orientované modely výuky a jejich teoretická východiska. Znaky fungující kooperace, typická struktura vyučovací hodiny. Analýza rizik skupinové výuky. Výuka ve dvojicích, postupné osvojování kooperace, výuka v kooperativních učebních strukturách.
Aktualizováno: 19.5.2020 11:03, Autor: Jan Havlík

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi