Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Státní závěrečná zkouška → Obecná pedagogika a didaktika
iduzel: 17244
idvazba: 21268
šablona: stranka
čas: 15.1.2019 23:46:03
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná pedagogika a didaktika

Státní závěrečná zkouška z Pedagogiky se skládá ze 3 pedagogických disciplín:

I. OBECNÁ PEDAGOGIKA

1. Zdroje pedagogických informací.
1.1. Odborné (vědecké, pedagogické) knihovny.
1.2. Pedagogické encyklopedie naše a zahraniční.
1.3. Pedagogické slovníky výkladové a překladové.
1.4. Pedagogické statistické ročenky.
1.5. Pedagogické časopisy, naše a zahraniční.
1.6. Vědecké instituce zabývající se pedagogikou.
1.7. Fakulty univerzit, kde se pedagogika vyučuje.
1.8. Bibliografická norma a její varianty

2. Pedagogika jako věda.
2.1. Význam studia pedagogické teorie.
2.2. Vztah pedagogiky k jiným vědám.
2.3. Pomocné a hraniční pedagogické disciplíny.

3. Systém, pedagogických věd.
3.1. Systém pedagogických věd a jeho rozkolísanost.
3.2. Integrující přístup k členění pedagogických disciplín.
3.3. Základní pedagogické disciplíny.
3.4. Hraniční pedagogické disciplíny.
3.5. Aplikované pedagogické disciplíny.

4. Struktura výchovy.
4.1. Struktura výchovy z hlediska jejích činitelů.
4.2. Struktura výchovy z hlediska výchovných činností.
4.3. Hierarchie cílů výchovy z hlediska obecnosti.
4.4. Dělení cílů výchovy z hlediska obsahu.

5. Výchova a vývoj člověka.
5.1. Činitelé působící na formování člověka
5.2. Výchovný optimismus.
5.3. Přeceňování moci výchovy.
5.4. Výchovný pesimismus.
5.5. Pedologie.

6. Výchova a společnost.
6.1. Výchova jako společenský jev, jako činnost záměrná a specificky lidská.
6.2. Vzájemné působení mezi výchovou společností.
6.3. Faktory působící na výchovu.
6.4. Ukázky vlivu těchto faktorů v minulosti a v současnosti.

7. Český vzdělávací systém.
7.1. ISCED 2011 (International Standard Clasification of Education) a jeho význam z hlediska možnosti celosvětové klasifikace jednotlivých typů škol.
7.2. Analýza školského zákona zejména z hlediska změn, které ho přiblížily obdobným zákonům vyspělých evropských zemí.
7.3. Kritická analýza našeho školství po jednotlivých školských stupních a jeho srovnání se světovými trendy.

8. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního proudu vzdělávání.
8.1. Integrace a inkluze.
8.2. Faktory ovlivňující úspěšnou integraci.
8.3. Integrované vzdělávání žáků se SVP v zahraničí.

II. Obecná didaktika

9. Didaktika a její předmět.
9.1. Vztah didaktiky k ostatním pedagogickým a jiným disciplínám.
9.2. Speciální didaktiky.
9.3. Vztah obecné didaktiky a speciálních didaktik.

10. Všeobecné, odborné a technologické vzdělávání, jejich charakteristika, vývoj a význam v současnosti.

11. Vzdělávání, jeho cíle a pojetí.
11.1. Faktory působící na cíle a obsah vzdělávání.
11.2. Teorie formálního a materiálního vzdělávání, jejich vznik a soudobé projevy.

12. Učivo a jeho výběr.
12.1. Překonávání poznatkového encyklopedismu.
12.2. Kurikulum a jeho reformy.

13. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech.
13.1. Učební plány, učební osnovy, rámcové a školní vzdělávací programy.

14. Vyučování jako celistvý proces.
14.1. Vztah cílů, prostředků, obsahu a podmínek vyučování.
14.2. Dělení vzdělávacích cílů z hlediska obsahu a obecnosti.
14.3. Vzájemný vztah mezi učitelem a žákem.

15. Metody vyučování.
15.1 . Klasifikace vyučovacích metod.
15.2 . Aktivizující metody vyučování.
15.3 . Metody využívající moderní technické prostředky.

16. Organizační formy vzdělávání.
16.1. Třídně hodinový systém.
16.2. Frontální vyučování, jeho přednosti a meze.
16.3. Individualizované vyučování.
16.4. Diferenciace v procesu vyučování.
16.5. Skupinové, kooperativní a projektové vyučování.

17. Alternativní didaktické koncepce.
17.1. Alternativní školy.
17.2. Soudobě tendence v pedagogických inovacích.

18. Hodnocení (evaluace) výsledků vzdělávání.
18.1. Smysl a funkce hodnocení.
18.2. Druhy hodnocení.
18.3. Formy ověřování vědomostí a hodnocení.
18.4. Klasifikace a slovní hodnocení.

19. Příprava učitele na vyučování.
19.1. Didaktická analýza učiva.
19.2. Časově tematické plány.
19.3. Obsah (písemné) přípravy na vyučování.

III. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

20. Sociální vztahy v procesu vzdělávání
20.1 Učitel a etika jeho profese
20.2 Pedagogické dovednosti učitele
20.3 Vlastnosti učitele
20.4 Standardy učitelské kvalifikace a učitelské profese
20.5 Úskalí učitelské profese

21. Děti a mládež v ohrožení
21.1 Mládež a drogy - závislost na psychotropních látkách
21.2 Patologické hráčství, gamblerství (gambling)
21.3 Sekty a manipulativní religiozita
21.4 Sexuální deviace, sexuální zneužívání a sexuálně přenosné choroby
21.5 Týrání dětí (Syndrom CAN)
21.6 Šikanování

22. Mravní vývoj člověka a jeho výchova ke kázni
22.1 Etické základy mravního rozvoje osobnosti
22.2 Psychologické aspekty mravního vývoje člověka
22.3 Pedagogické otázky mravního rozvoje
22.4 Kázeň jako součást morálky jedince i společnosti jako celku
22.5 Představa člověka budoucnosti

Literatura k celému okruhu

Základní literatura:

 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. 4. aktual. vyd. Praha: Portál, 2015.
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. rozšíř. vyd. Praha: ISV, 2007.
 • ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005, 2008.
 • VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Praha: H + H, 2000.

Rozšiřující literatura:

 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
 • GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
 • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.
 • LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001.
 • PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha:TRITON, 2004
 • RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.
 • VALIŠOVÁ, A,; KASÍKOVÁ,H. et al. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada 2007.
 • VANĚČEK, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Praha: ČVUT 2008.
Aktualizováno: 19.6.2017 09:55, Autor: doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi