Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Řízení lidských zdrojů – N832011
iduzel: 17006
idvazba: 20941
šablona: stranka
čas: 15.6.2024 09:21:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17006
idvazba: 20941
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/rizeni-lidskych-zdroju'
iduzel: 17006
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17006
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení lidských zdrojů – N832011

Anotace předmětu a jeho cíle

Předmět je vyučován jako povinně volitelný ve 2. semestru studijního programu Syntéza a výroba léčiv a jako volitelný ve 2, 4, 6 semestr všech studijních programů.

Management lidských zdrojů je v současnosti důležitým strategickým nástrojem a může dokonce podniku pomoci vytvořit trvalou konkurenční výhodu. Postupy užívané v oblasti řízení lidských zdrojů mají přímý i nepřímý vliv na výkonnost celé organizace. Dnes je situace taková, že kterýkoliv manager na kterékoliv hierarchické úrovni organizace musí být zapojen do činností, které patří do řízení lidských zdrojů, a to i ve velkých podnicích, které mají pro tuto oblast specializovaná oddělení. Každý manager, bez ohledu na to, jaké je jeho hlavní odborné zaměření, je v praxi nucen se ve větší či menší míře podílet na výběru zaměstnanců, jejich hodnocení, motivování, dalším vzdělávání, odměňování a dalších činnostech, které spadají do oblastí řízení lidských zdrojů.

Představují-li dnes lidské zdroje obrovský potenciál, pak to znamená, že manažeři musí změnit nahlížení a přístup ke svým zaměstnancům. S lidmi – zaměstnanci je nutné pracovat jako s partnery, nelze na ně pohlížet jako na náklady, které je nutné minimalizovat. Chce-li podnik získat a hlavně udržet si kvalitní pracovníky, musí oblasti řízení lidských zdrojů věnovat značnou pozornost. Nejen podnik si vybírá zaměstnance, ale obdobně si zaměstnanci vybírají svého zaměstnavatele. Kromě výše mzdy a druhu práce každý uchazeč o zaměstnání posuzuje i „slušné zacházení“, čili to, co lze zahrnout pod široký pojem podniková kultura.

Na činnosti spadající do oblasti řízení lidských zdrojů je možné pohlížet jako na proces, neboť jednotlivé činnosti představují na sebe navazující kroky (plánování lidských zdrojů – nábor uchazečů o zaměstnání a výběr zaměstnanců – dodržování pracovně právních norem – specifikace pracovní náplně a popis pracovní pozice – posilování motivace k optimálnímu pracovnímu výkonu – identifikace stresorů na pracovišti a jejich odstraňování – rozvoj pracovní kariéry a další vzdělávání – příprava zaměstnanců na organizační změny – vytváření pracovních skupin a pracovních týmů – odměňování a oceňování pracovního výkonu a pracovního chování – rozvíjení podnikové kultury – kultivace externí a interní komunikace). Výuka předmětu Řízení lidských zdrojů je zaměřena právě na tyto jednotlivé činnosti.

Při výuce předmětu je kromě základních teoretických poznatků kladen důraz na praktické zvládnutí některých managerských dovedností v oblasti řízení lidských zdrojů. Proto u každého probíraného tématu po teoretickém úvodu ihned následují cvičení, v nichž si studenti osvojují konkrétní dovednosti.

Hlavní cílové dovednosti a znalosti studentů po absolvování přednášek a cvičení

 • Umět vysvětlit strategickou důležitost managementu lidských zdrojů, pojednat o současných problémech ovlivňujících management lidských zdrojů.
 • Umět popsat proces řízení lidských zdrojů, umět vysvětlit souvislosti mezi jednotlivými personálními činnostmi, umět aplikovat metody užívané v jednotlivých krocích procesu řízení lidských zdrojů.
 • Popsat nástroje výběru zaměstnanců ve vztahu k různým druhům práce.
 • Umět sestavit a optimalizovat pracovní náplň, umět vytvořit popis pracovní pozice.
 • Umět vytvořit pracovní smlouvu, umět zhodnotit jakoukoliv pracovní smlouvu z hlediska pracovně právních norem.
 • Znát faktory ovlivňující pracovní motivaci.
 • Umět identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců.
 • Umět vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování.
 • Umět popsat, co by měl obsahovat systém odměňování.
 • Znát hlavní principy psychologické přípravy zaměstnanců na připravovanou organizační změnu.
 • Umět identifikovat stresory na pracovišti.
 • Znát hlavní charakteristiky pracovních týmů a principy jejich utváření.
 • Umět aplikovat základní komunikační dovednosti (zejména popisné vyjádření kritiky pracovního výkonu a pracovního chování, řešení pracovních konfliktů), umět vysvětlit souvislosti mezi komunikačním klimatem podniku a podnikovou kulturou, umět vysvětlit důsledky komunikačního klimatu pro jednotlivé personální činnosti.

Literatura

Základní literatura

NÝVLTOVÁ, V.: Personální management. VŠCHT, Praha 2002.

Doporučená literatura

ROBBINS, S., P., COULTER, M.: Management. Grada, Praha 2004 (pouze kapitoly 2, 3, 11, 12, 13. 14, 15, 16)

Monografie k jednotlivým probíraným tématům podle aktuální situace na knižním trhu a vzdělávacích potřeb studentů. Rozsáhlý seznam další doporučené literatury studenti získají na začátku semestru nebo v rámci konzultačních hodin u vyučujícího. Seznam lze zaslat i e-mailem.

Práce s literaturou

Ke všem probíraným tématům naleznou studenti základní učební text  ve skriptech (viz. základní literatura), se kterým mohou u zkoušky vystačit. Ve skriptech je uvedena i většina cvičení, která jsou v rámci výuky prováděna. Na přednáškách však samozřejmě nejsou „recitována“ skripta. Na přednáškách se vyučující snaží dané téma uchopit trochu jinak než je tomu ve skriptech, snaží se přinášet řadu aktuálních informací, vše uvádět do souvislostí a se studenty o probíraných tématech hojně diskutovat.

Skripta si studenti mohou zakoupit v prodejně skript nebo vypůjčit.

Pokud některé probírané téma studenta zaujme natolik, že bude mít potřebu prohloubit si své znalosti, může vyjít z aktuálního  seznamu doporučené literatury, případně dané téma konzultovat s vyučující v rámci konzultačních hodin.

Podmínky získání zápočtu

Studenti musí předložit tři písemně vypracované úkoly, v nichž prokazují, že jsou teoretické poznatky schopni aplikovat při řešení konkrétních problémů. Úkoly vypracovávají všichni studenti bez ohledu na to, zda na přednášky a cvičení chodili  či nechodili. Studenti, kteří na přednášky a cvičení pravidelně docházejí, samozřejmě  tyto úkoly vypracují snáze. Úkoly pro získání zápočtu se v každém semestru mění. Jsou zadávány například tyto úkoly:  Vypracování popisu zvolené pracovní pozice – Zhodnocení reálné pracovní smlouvy – Identifikace stresorů na zvoleném pracovišti -  Řešení případových studií apod. Vypracování tří úkolů pro získání zápočtu je pro studenty snazší, než psaní zápočtového testu, neboť v domácím prostředí si mohou vše v  klidu promyslet.  Úkoly studenti vypracovávají doma a odevzdávají je  při zkoušce. Studenti, kteří z různých důvodů nemohou docházet na přednášky a cvičení, musí na počátku semestru kontaktovat vyučující a vyžádat si zadání úkolů pro zápočet.

Požadavky ke zkoušce

U zkoušky se prověřují hlavně teoretické znalosti z jednotlivých probíraných témat. Je očekávána i schopnost kultivované prezentace a diskuse, dovednost vysvětlit rozmanité souvislosti a orientace v aktuální situaci na trhu pracovních sil. Je oceňováno a při hodnocení výkonu bráno v úvahu, pokud studenti  jsou schopni analyzovat své vlastní zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. (Tato poznámka se většinou vztahuje jen na studenty kombinovaného studia.). Tematické okruhy ke zkoušce studenti dostávají na začátku semestru v rámci výuky. Naleznou je i na webových stránkách katedry společenských věd.


Vyučující
PhDr. Václava Nývltová, CSc.

Aktualizováno: 22.4.2015 20:11, Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi