Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Bakalářská práce – N967014 → Témata bakalářských prací
iduzel: 16988
idvazba: 49006
šablona: stranka
čas: 26.8.2019 11:13:15
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Témata bakalářských prací pro rok 2018/2019

Učitelství odborných předmětů

Studijní program: Specializace v pedagogice

Astrochemie – učební materiál pro výuku na SŠ

Holzhauser Petr, RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Zásady: Astrochemie představuje obor na pomezí mnoha přírodních a technických věd, který má potenciál zaujmout žáky a vyvolat v nich zvídavost. Tématem práce je rešerše současných poznatků v oblasti astrochemie, planetologie a chemie atmosféry s přihlédnutím k jejich možnému využití ve výuce chemie a možným mezioborovým přesahům. Vypracování tematické příručky pro učitele spolu s návrhy na aplikaci poznatků ve vyučování.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Domácí chemické pokusy

Holzhauser Petr, RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Zásady: Domácí úkoly se v chemii prakticky výhradně omezují na teoretické úlohy. Přesto existuje celá řada chemických pokusů, které jsou materiálně nenáročné a tedy i snadno proveditelné v domácím prostředí za použití běžných surovin. Cílem této bakalářské práce tedy bude příprava souboru takovýchto úkolů pokrývajících významné oblasti učiva středoškolské chemie.
V rámci literární části vypracujte rešerši na téma "Domácí úkoly z chemie" s hlavním důrazem na netradiční a inovativní postupy.
V rámci praktické části připravte soubor několika chemických pokusů, které jsou proveditelné doma s využitím běžně dostupného materiálu. Vybrané pokusy by měly rovnoměrně pokrývat všechny důležité oblasti chemie, vyučované na středních školách (chemie obecná, anorganická, organická a biochemie). Nedílnou součástí každého z připravených úkolů bude podrobný návod s metodickými pokyny, seznam potřebných chemikálií (s důrazem na jejich dostupnost z běžných zdrojů a také na platnou legislativu pro nakládání s chemickými látkami) a pracovní list s doplňujícími otázkami a úkoly. Součástí bakalářské práce by ideálně mělo být i zhodnocení připravených materiálů v praxi.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Komunikační dovednosti učitele

Stříbrská Jindra, PhDr. Ph.D. ( jin...@vscht.cz)
Zásady: Cílem bakalářské práce bude na základě provedeného výzkumu vyhodnotit komunikační dovednosti učitelů.
Práce bude koncipována jako teoreticko - empirická.
V teoretické části práce student na základě studia odborných pramenů objasní klíčové pojmy a témata (zejm. komunikace, pedagogická komunikace, nástroje pedagogické komunikace, komunikační dovednosti učitele).
Empirická část práce bude zaměřena na analýzu komunikačních dovedností učitelů (minimálně pět osob) prostřednictvím kvalitativního průzkumu, který student realizuje v podmínkách střední/základní školy.
Výsledky průzkumu budou přehledně zpracovány a v práci prezentovány, a to včetně použitých metod.

Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Návrh a ověření kriteriálního systému hodnocení ve výuce chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Teoretická část práce bude zaměřena na anlýzu odborné literatury v oblasti hodnocení výsledků učení žáků, resp. na kriteriálně normované systémy hodnocení. Podrobnější zaměření se bude týkat tzv, hodnotících matic (angl. rubrics). Autor práce dále navrhne kriteriální systém hodnocení vybraného tématu výuky chemie, včetně indikátorů pro jednotlivé úrovně znalostí a dovedností. Tento systém autor ověří v praxi a vyhodnotí možnosti jeho využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce:
a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, nejlépe včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Psychická odolnost

Nývltová Václava, PhDr. CSc. ( nyv...@vscht.cz)
Zásady: Hlavním cílem práce je shrnutí poznatků o psychické odolnosti a jejich aplikace do pedagogické praxe. Teoretická část: Pojem psychická odolnost a odolnost vůči stresu. Historický pohled na problematiku zkoumání psychické odolnosti. Význam psychické odolnosti pro tělesné a psychické zdraví, pro úspěšnost v různých oblastech života. Faktory ovlivňující psychickou odolnost. Výchovné postoje rodičů posilující odolnost dítěte. Kulturní rozdíly v psychické odolnosti. Vývoj psychické odolnosti v průběhu ontogeneze. Projevy psychické odolnosti v dětství, adolescenci a dospělosti. Empirická část: Aplikace teoretických poznatků do pedagogické praxe. Specifika psychické odolnosti učitelů. Pedagogický přístup podporující psychickou odolnost žáků SŠ. Charakteristiky školního prostředí podporujícího/oslabujícího psychickou odolnost žáků a pedagogů. Speciální programy na podporu psychické odolnosti ve škole.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Rozvíjení klíčové kompetence k učení v hodinách chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Autor provede analýzu odborné literatury v oblasti metakognitivních strategií. Dále se zaměření na porovnání této analýzy s RVP v oblasti klíčové kompetence k učení pro vybraný stupeň školy a následně z tohoto aspektu analyzuje ŠVP jedné konkrétní školy. V praktické části navrhne aktivity směřující k rozvíjení klíčové kompetence k učení v hodinách chemie, tyto aktivity zrealizuje a vyhodnotí možnosti jejich využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce:
a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, nejlépe včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Využití dostupných programů k vytváření interaktivních testů, kvízů či křížovek.

Hlavatý Josef, Ing. CSc. ( hla...@vscht.cz)
Zásady: Proveďte literární rešerši dostupných programů a stručně charakterizujte jejich možnosti. Vyberte a doporučte z nich takové, které jsou dle Vašeho názoru nejvhodnější k vytváření interaktivních testů, kvízů či křížovek, využitelných ve výuce chemie na středních školách. Pokuste se vytvořit jednoduchý test, kvíz či křížovku a v rámci pedagogické praxe ověřit vhodnost zařazení interaktivního testu, kvízu či křížovky do vyučovací hodiny. Pomocí malé ankety mezi studenty zjistěte odezvu a vyhodnoťte, zda, kdy a v jaké míře lze učitelem chemie vytvořený případně získaný interaktivní test, kvíz či interaktivní křížovku do výuky zařadit.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny KUHV.

Využití efektivních výukových strategií v hodinách chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Teroetická část se zaměří na analýzu odborné literatury v oblasti efektivních výukových strategií podle tzv. "evidence based" přístupu (Hattie, Marzano). Dále autor z tohoto aspektu analyzuje ŠVP vybrané školy. V praktické části se autor v náslechových hodinách pedagogické praxe zaměří na analýzu výuky z pohledu efektivních výukových strategií. Navrhne výukové aktivity, zrealizuje je ve vlastním vyučování a naásledně vyhodnotí přínosy a limity jejich využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce:
a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, nejlépe včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Vztah učitele a žáka

Váňová Miroslava, doc. PhDr. CSc. ( mir...@seznam.cz)
Zásady: Cílem práce je ukázat vztah učitele a žáka v jeho historických proměnách a charakterizovat postavení a autoritu učitele v české společnosti a škole 21. století.
Studentka bude pravidelně konzultovat a v práci uvede všechny použité zdroje.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.
Aktualizováno: 26.10.2018 12:27, Autor: Jan Kříž

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit mobilní verzi