Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Bakalářská práce – N967014 → Témata bakalářských prací
iduzel: 16988
idvazba: 49006
šablona: stranka
čas: 13.8.2020 09:39:49
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

Témata bakalářských prací pro rok 2019/2020

Učitelství odborných předmětů

Studijní program: Specializace v pedagogice

Domácí chemické pokusy

Holzhauser Petr, RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Zásady: Domácí úkoly se v chemii prakticky výhradně omezují na teoretické úlohy. Přesto existuje celá řada chemických pokusů, které jsou materiálně nenáročné a tedy i snadno proveditelné v domácím prostředí za použití běžných surovin. Cílem této bakalářské práce tedy bude příprava souboru takovýchto úkolů pokrývajících významné oblasti učiva středoškolské chemie.
V rámci literární části vypracujte rešerši na téma "Domácí úkoly z chemie" s hlavním důrazem na netradiční a inovativní postupy.
V rámci praktické části připravte soubor několika chemických pokusů, které jsou proveditelné doma s využitím běžně dostupného materiálu. Vybrané pokusy by měly rovnoměrně pokrývat všechny důležité oblasti chemie, vyučované na středních školách (chemie obecná, anorganická, organická a biochemie). Nedílnou součástí každého z připravených úkolů bude podrobný návod s metodickými pokyny, seznam potřebných chemikálií (s důrazem na jejich dostupnost z běžných zdrojů a také na platnou legislativu pro nakládání s chemickými látkami) a pracovní list s doplňujícími otázkami a úkoly. Součástí bakalářské práce by ideálně mělo být i zhodnocení připravených materiálů v praxi.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Návrh a ověření kriteriálního systému hodnocení ve výuce chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Teoretická část práce bude zaměřena na anlýzu odborné literatury v oblasti hodnocení výsledků učení žáků, resp. na kriteriálně normované systémy hodnocení. Podrobnější zaměření se bude týkat tzv, hodnotících matic (angl. rubrics). Autor práce dále navrhne kriteriální systém hodnocení vybraného tématu výuky chemie, včetně indikátorů pro jednotlivé úrovně znalostí a dovedností. Tento systém autor ověří v praxi a vyhodnotí možnosti jeho využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce: a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Přínos Archibalda S. Coupera pro strukturní organickou chemii (literární podklady jsou v angličtině)

Novák Miroslav, Ing. CSc. ( mir...@vscht.cz)
Zásady: Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Rozvíjení klíčové kompetence k učení v hodinách chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Autor provede analýzu odborné literatury v oblasti metakognitivních strategií. Dále se zaměření na porovnání této analýzy s RVP v oblasti klíčové kompetence k učení pro vybraný stupeň školy a následně z tohoto aspektu analyzuje ŠVP jedné konkrétní školy. V praktické části navrhne aktivity směřující k rozvíjení klíčové kompetence k učení v hodinách chemie, tyto aktivity zrealizuje a vyhodnotí možnosti jejich využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce:
a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, nejlépe včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Strukturní vzorce aromatických organických sloučenin v práci J. Loschmidta Konstitution Formeln (nutná alespoň částečná znalost němčiny).

Novák Miroslav, Ing. CSc. ( mir...@vscht.cz)
Zásady: Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.

Využití efektivních výukových strategií v hodinách chemie

Duschinská Karolina, Ing. Ph.D. ( Kar...@vscht.cz)
Teroetická část se zaměří na analýzu odborné literatury v oblasti efektivních výukových strategií podle tzv. "evidence based" přístupu (Hattie, Marzano). Dále autor z tohoto aspektu analyzuje ŠVP vybrané školy. V praktické části se autor v náslechových hodinách pedagogické praxe zaměří na analýzu výuky z pohledu efektivních výukových strategií. Navrhne výukové aktivity, zrealizuje je ve vlastním vyučování a naásledně vyhodnotí přínosy a limity jejich využití.
Zásady: Konkrétní obsahové zaměření bude upřesněno po dohodě s vedoucí práce. Schopnost studovat anglicky psané informační zdroje je výhodou.

Zásady zpracování bakalářské práce:
a. Studující vyhledá a zpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje, nejlépe včetně zahraničních. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
b. Studující navrhne výukový projekt nebo didaktický materiál, podle možností provede jeho ověření v praxi a zpracuje evaluaci. Podle cílů práce může být součástí i empirické šetření, včetně podrobného popisu výzkumné metodologie. Studující provede analýzu získaných dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky praktické části s teoretickými poznatky.
c. Všechny zásadní kroky, zejména návrh a realizaci empirického šetření, studující průběžně konzultuje s vedoucí práce.
Při vypracování BP je třeba se řídit obecnými písemnými pokyny ÚUHV.
Aktualizováno: 26.10.2018 12:27, Autor: Jan Kříž

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi